11 kwietnia 2019
Autor: Jerzy Czuczman

Konkurs RINA KORAB 2020 – Protokół Komisji z 16 marca 2020 r.

Na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 marca br. Komisja Konkursu RINA-KORAB zakwalifikowała do finału roku 2020 następujące cztery prace (w porządku alfabetycznym nazwisk autorów prac):

1. Damian Bojar – „Wpływ obciążenia silnika o zapłonie samoczynnym na emisję wybranych składników spalin wylotowych.” (An impact of the Diesel engine’s load on emission of the exhaust’s selected Components.)

2. Jerzy Michniewicz – „Monitorowanie i analiza stanu pracy silnika głównego statku w oparciu o długoterminową obserwację jednostkowego zużycia paliwa.” (Monitoring and analysis of operating state of marine main engines based on long-term observation of specific fuel consumption.)

3. Katarzyna Warnke-Olewniczak – „Selection of dimensions of suction piles for offshore structures (e.g. offshore wind turbines) based on the given load, and for the given structure of the seabed (layer of silts and clay on glacial tills). Analysis of internal forces in the pile, initial selection of the thickness of the plating.” (Dobór gabarytów pali ssących dla obiektów offshore (np. morskich elektrowni wiatrowych) na podstawie zadanego obciążenia, oraz zadanej struktury dna (warstwa mułów i iłów na glinach zwałowych). Analiza sił wewnętrznych w palu, wstępny dobór grubości poszycia.)

4. Piotr Winiarz – „Design of floating platform for offshore wind turbine for water depth of 60 m (+). Analysis of the stability. Preliminary analysis of hydrodynamic loads. Determination of forces in the anchoring systems.” (Projekt platformy pływającej morskiej turbiny wiatrowej dla akwenu o głębokości 60m (+). Analiza hydrostatyki obiektu, wstępna analiza reakcji hydrodynamicznych. Określenie sił w elementach układu kotwiczenia.)

W związku z obecną sytuację epidemiologiczną Finału Konkursu, podczas którego nastąpi publiczna prezentacja prac, odbędzie się w późniejszym terminie, uzgodnionym z Dziekanem Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa.

Jerzy Czuczman (w imieniu Komisji Konkursowej RINA-KORAB 2020)