5 grudnia 2015
Autor: Jerzy Czuczman

Zgromadzenie Członków Regionu Gdańskiego

Zwołane do sali 119 Wydziału OiO Politechniki Gdańskiej na 17 grudnia 2015 roku na godzinę 16.30 w pierwszym terminie i na godzinę 16.45 w drugim terminie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad zgromadzenia – prowadzi Przewodniczący Regionu Gdańskiego.
2. Stwierdzenie ważności obrad i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał – prowadzi Przewodniczący Regionu Gdańskiego.
3. Wybór Przewodniczącego obrad i Protokolanta – prowadzi Przewodniczący Regionu Gdańskiego, następnie wybrany Przewodniczący obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Regionu Gdańskiego i opinii Komisji Rewizyjnej
7. Dyskusja
8. Udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej
9. Wybory: Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów.
10. Sprawy wniesione
11. Zamknięcie obrad

Członkowie, którzy nie mogą uczestniczyć są proszeni o przekazanie upoważnienia do głosowania w ich imieniu.

Przykładowa treść upoważnienia:
Ja, (wpisać swoje imię i nazwisko) upoważniam (wpisać imię i nazwisko osoby upoważnianej, można też wpisać „Przewodniczącego Zgromadzenia”) do głosowania w moim imieniu podczas Regionalnego Zgromadzenia Członków Regionu Gdańskiego zwołanego na17 grudnia 2015 roku.