22 kwietnia 2024
Autor: Jerzy Czuczman

8 maja 2024 r. (ŚRODA) g.16.30 Walne Zgromadzenie Regionu Gdańskiego

Uprzejmie informuję, o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa Okrętowców Polskich KORAB Regionu Gdańskiego na środę 8 maja 2024 roku do Sali nr 410 Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej (budynek nr 30) w pierwszym terminie o godzinie 16:30 lub w drugim terminie o 16:45, z propozycją następującego porządku obrad:

PORZĄDEK OBRAD – propozycja: Walnego Zgromadzenia Członków TOP KORAB Regionu Gdańskiego

——————————————————————————————————————

 1. Otwarcie obrad zgromadzenia – prowadzi Przewodniczący Regionu Gdańskiego.
 2. Stwierdzenie ważności obrad i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał – prowadzi Przewodniczący Regionu Gdańskiego.
 3. Wybór Przewodniczącego obrad i Protokolanta – prowadzi Przewodniczący Regionu Gdańskiego.
 4. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Regionu Gdańskiego i opinii Komisji Rewizyjnej
 7. Dyskusja
 8. Udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej
 9. Wybory: Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej
 10. Sprawy wniesione
 11. Zamknięcie obrad  

Zgodnie z paragrafem 6 punkt 2 Regulaminu TOP KORAB, każdy członek ma czynne i bierne prawo wyborcze podczas Zgromadzenia Członków. Dlatego w przypadku niemożności uczestniczenia w Zgromadzeniu można upoważnić:

– inną osoby do głosowania w swoim imieniu

– Przewodniczącego Zgromadzenia do głosowania w swoim imieniu.

Upoważnienie na piśmie powinno być dostarczone na Zgromadzenie lub może być wcześniej przesłane mailem na adres topkorab@gmail.com

UWAGA: Jedna osoba może reprezentować kilka osób.

Kandydaci do władz proszeni są o wyrażenia zgody na kandydowania.

Propozycja porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej: www.topkorab.org.pl

Z koleżeńskim pozdrowieniem,

Krzysztof Wołoszyk, Towarzystwo Okrętowców Polskich “KORAB”, Prezes Zarządu Regionu Gdańskiego