19 marca 2020
Konkurs RINA KORAB 2020 – Protokół Komisji z 16 marca 2020 r.

Na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 marca br. Komisja Konkursu RINA-KORAB zakwalifikowała do finału roku 2020 następujące cztery prace (w porządku alfabetycznym nazwisk autorów prac):

1. Damian Bojar – „Wpływ obciążenia silnika o zapłonie samoczynnym na emisję wybranych składników spalin wylotowych.” (An impact of the Diesel engine’s load on emission of the exhaust’s selected Components.)

2. Jerzy Michniewicz – „Monitorowanie i analiza stanu pracy silnika głównego statku w oparciu o długoterminową obserwację jednostkowego zużycia paliwa.” (Monitoring and analysis of operating state of marine main engines based on long-term observation of specific fuel consumption.)

3. Katarzyna Warnke-Olewniczak – „Selection of dimensions of suction piles for offshore structures (e.g. offshore wind turbines) based on the given load, and for the given structure of the seabed (layer of silts and clay on glacial tills). Analysis of internal forces in the pile, initial selection of the thickness of the plating.” (Dobór gabarytów pali ssących dla obiektów offshore (np. morskich elektrowni wiatrowych) na podstawie zadanego obciążenia, oraz zadanej struktury dna (warstwa mułów i iłów na glinach zwałowych). Analiza sił wewnętrznych w palu, wstępny dobór grubości poszycia.)

4. Piotr Winiarz – „Design of floating platform for offshore wind turbine for water depth of 60 m (+). Analysis of the stability. Preliminary analysis of hydrodynamic loads. Determination of forces in the anchoring systems.” (Projekt platformy pływającej morskiej turbiny wiatrowej dla akwenu o głębokości 60m (+). Analiza hydrostatyki obiektu, wstępna analiza reakcji hydrodynamicznych. Określenie sił w elementach układu kotwiczenia.)

W związku z obecną sytuację epidemiologiczną Finału Konkursu, podczas którego nastąpi publiczna prezentacja prac, odbędzie się w późniejszym terminie, uzgodnionym z Dziekanem Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa.

Jerzy Czuczman (w imieniu Komisji Konkursowej RINA-KORAB 2020)

15 marca 2020
WAŻNE – Nie zostały ograniczone wejścia statków na remonty do stoczni w Polsce

Poniżej informacja otrzymana z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie postępowania ze statkami przychodzącymi na remont do stoczni w Polsce i ich załogami, w związku epidemią Covid-19:

“Z uwagi na docierające do MGMiŻŚ pytania dotyczące postępowania ze statkami przychodzącymi na remonty do polskich stoczni uprzejmie informujemy, że procedura  jest taka jak w przypadku każdego statku towarowego.  Agent awizuje statek na wejście do portu, znany jest stan załogi,  wiadomo w jakich portach jej członkowie byli wcześniej i kiedy. Po zacumowaniu na burtę wchodzą funkcjonariusze Straży Granicznej i Straży Pożarnej w celu sprawdzenia stanu zdrowia załogi min. wykonania pomiaru temperatury.   Wszelkie dalsze procedury np. zakaz zejścia ze statku w porcie dla załogi, czy pomiar temperatury w kolejnych dniach pobytu w stoczni  to decyzje  na poziomie SG i GIS.

Dyrektorzy Urzędów Morskich są członkami sztabów kryzysowych Wojewodów oraz w kontakcie z  Komendantem Morskiego Oddziału Straży Granicznej.  Wszelkie  działania w zakresie Covid-19 muszą być uzgodnione z SG i GIS.  Na chwilę obecną promy przewożą pojazdy ciężarowe i funkcjonuje obsługa statków towarowych w portach.  Nie zostały również ograniczone wejścia jednostek na remonty do stoczni.

W przypadku konieczności podjęcia dalej idących środków prewencyjnych decyzje te znajdą odzwierciedlenie  w  przepisach krajowych, analogicznie jak to miało miejsce w przypadku ograniczenia granicznego ruchu osobowego.

W celu zapewnienia właściwego przepływu informacji  zalecany jest bezpośredni, bieżący kontakt z właściwymi terytorialnie służbami dyżurnymi  kapitanatów portów, oficerem dyżurnym Straży Granicznej lub Granicznym Inspektorem Sanitarnym.  W dniu dzisiejszym dyspozytorzy stoczni otrzymali bezpośrednio od służby dyżurnych kapitanatów portów wytyczne w tym zakresie.”

4 marca 2020
ODWOŁANE ! – 12 marca 2020 r. godz. 17:00

! Spotkanie odwołane ze względu na chorobę prelegenta !

Prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński przedstawi prezentację pt. „Bardzo długi rejs – dlaczego Vietcong podarował Polsce słonia”.

Spotkanie odbędzie się w sali 119 Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej i ma charakter otwarty.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE.

5 lutego 2020
Środa 19 lutego 2020 r. godzina 17:00

Zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w sali 119 Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej.
Prof. dr hab. inż. Zygmunt Paszota zaprezentuje autorską koncepcję przepływu strumienia mocy pt. O strumieniu mocy w silniku lub w układzie napędowym.

Spotkanie ma charakter otwarty.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE

3 stycznia 2020
16 stycznia 2020 r. godzina 17:30

Sala 119 Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej.

Nadanie tytułu Członka Honorowego TOP Korab dla naszego kolegi Bogumiła Banacha, oraz okazja do wspomnień.

Serdecznie zapraszamy,

24 grudnia 2019
Życzenia Świąteczne

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia dla Wszystkich Członków i Sympatyków Towarzystwa Okrętowców Polskich KORAB

18 listopada 2019
Walne Zgromadzenie Członków – 5 grudnia 2019 g. 16.30

Uprzejmie informuję, o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa Okrętowców Polskich KORAB Regionu Gdańskiego na czwartek 5 grudnia 2019 roku do Sali 119 Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej w pierwszym terminie o godzinie 16:30 lub w drugim terminie o 16:45, z propozycją następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie obrad zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie ważności obrad i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 3. Wybór Przewodniczącego obrad i Protokolanta.
 4. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Regionu Gdańskiego i opinii Komisji Rewizyjnej.
 7. Dyskusja.
 8. Udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
 9. Wybory:  Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej.
 10. Sprawy wniesione.
 11. Zamknięcie obrad.

Zgodnie paragrafem 6 punkt 2 Regulaminu TOP KORAB, każdy członek ma czynne i bierne prawo wyborcze podczas Zgromadzenia Członków. Dlatego w przypadku niemożności uczestniczenia w Zgromadzeniu można upoważnić:

inną osoby do głosowania w swoim imieniu

– Przewodniczącego Zgromadzenia do głosowania w swoim imieniu.

Upoważnienie na piśmie powinno być dostarczone na Zgromadzenie lub może być wcześniej przesłane mailem na adres topkorab@gmail.com

UWAGA: Jedna osoba może reprezentować kilka osób.

Kandydaci do władz proszeni są o wyrażenia zgody na kandydowanie.

Krzysztof Wróbel, Przewodniczący Regionu Gdańskiego TOP KORAB

===========================================================

WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW – zwołane na 5 grudnia 2019 do sali 119 Wydziału OiO PG w pierwszym terminie o godzinie 18:30 lub w drugim terminie o 18:45

 1. Otwarcie obrad zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie ważności obrad i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 3. Wybór Przewodniczącego obrad i Protokolanta.
 4. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie sprawozdań Zarządu i  Komisji Rewizyjnej TOP KORAB.
 7. Dyskusja.
 8. Udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
 9. Wybory:  Przewodniczącego, członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej.
 10. Sprawy wniesione.
 11. Zamknięcie obrad.  

Jerzy Czuczman, Prezes TOP KORAB

7 listopada 2019
28 listopada 2019 r. godzina 17.00

Najbliższe spotkanie odbędzie na zaproszenie firmy Nava Ship Design, w sidzibie firmy w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 163 (dawna siedziba Stoczni Północnej).

Temat spotkania: „Filozofia nowych narzędzi CAD i ich zastosowanie w okrętownictwie”

Udział w spotkaniu WYJĄTKOWO tylko dla Członków TOP KORAB

29 października 2019
30 października 2019 r. godzina 16.30

Sala 119 Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej spotkanie o zmianach klimatu i wpływie na przemysł stoczniowy

ZAPRASZAMY

25 października 2019
Publikacja: “Women in the Institution 1919 – 2019”

The Royal Institution of Naval Architects w październikowym Newsletterze poinformowała o publikacji upamiętniającej setną rocznicę przyjęcia pierwszej kobiety. Ciekawe opracowanie pozwala uzmysłowić z jakimi problemami spotykały się Panie aby „wedrzeć się do męskiego świata”. Publikacja zawiera informację o wszystkich Członkiniach RINA w 2019 roku. Wśród nich jest nasza koleżanka klubowa Monika Ogórek. Zapraszamy do lektury.